Gràcies al suport de l'Administració Pública (Agència Catalana del Consum i Diputació de Barcelona, Àrea de Salut Pública i Consum) hem pogut desenvolupar una sèrie de projectes autonòmics al llarg dels anys dirigits a oferir als consumidors i usuaris de serveis financers informació i formació sobre temes d'actualitat que més ens preocupen.
Projectes autonómics
Quan viatgis, no t'oblidis dels teus drets
Escollir el mitj� de transport per viatjar pot dependre de molts factors: les comunicacions, la comoditat, el preu del bitllet, el dest� o la durada del trajecte. Per� en tots els mitjans de transport tens uns drets que has de con�ixer. Cada cop que pateixes un retard, una cancel�laci�, una denegaci� d?embarcament i danys o p�rdues a l?equipatge tens dret a reclamar una compensaci� pels perjudicis patits. Tamb� cal con�ixer els teus deures, entre ells, el bon comportament i l?obliga
Els teus drets als serveis financers. Que no et prenguin el p�l!
A l'hora de gestionar la nostra economia, �s imprescindible fer-ho a trav�s d'una entitat financera. Les relacions que establim amb aquestes estan marcades per un desequilibri, per aix�, �s important con�ixer el drets i les obligacions que tenim com a usuaris. Vols con�ixer qu� necessites saber abans de contractar un servei financer? Com donar resposta als problemes que tinguis en les teves relacions de consum amb l?entitat financera? El d�ptic que tens a les mans pret�n
Mitjans de pagament
Els mitjans de pagament s�n el conjunt d?instruments, processos i canals de transfer�ncia de fons entre diferents subjectes d?una economia. El pagament amb efectiu s?ha substitu�t progressivament pel pagament amb targetes i, darrerament, el proc�s de despla�ament de l?efectiu s?ha vist accentuat per les noves tecnologies com la banca on-line o les modalitats contactless. Per qu� l?efectiu est� quedant despla�at? Les transaccions amb efectiu generen menys benefici econ�mic pel s
Comissions, els abusos del sistema financer
Sabies que una tercera part dels beneficis anuals de les entitats financeres provenen de les comissions que paguem? Moltes vegades es tracta de comissions abusives i desproporcionades que cobren les entitats financeres aprofitant-se de la falta d?informaci� de les persones usu�ries.
El consum de telecomunicacions
Les telecomunicacions es troben incloses en els serveis d'inter�s general. Es tracta del sector m�s reclamat a causa de les males pr�ctiques desenvolupades per les empreses durant els �ltims anys. Informa't i reclama amb AICEC-ADICAE!
Compres a dist�ncia. Coneix els teus drets. Que no et pesquin!
Cada vegada som m�s les persones que fem �s de la compra a dist�ncia, per la seva immediatesa i comoditat. Per tal d'evitar fraus, apr�n els principals drets per esdevenir responsable i cr�tica en les teves compres. "S�n relacions de consum a dist�ncia les formalitzades sense la pres�ncia f�sica simult�nia de la persona empres�ria i la persona consumidora, si l'oferta i l'acceptaci� es fan exclusivament per mitj� de t�cniques de comunicaci� a dist�ncia. Aquestes t�cniques s�n: via telef�nica, electr�nica
Les claus del consum el�ctric. Que no decideixin per tu!
Els augments constants del preu de l'electricitat i les modificacions del model nom�s serveixen per a pagar un d�ficit tarifari acumulat amb els anys. Davant d'aquesta situaci�, �s necessari entendre com funciona el sistema de tarifes i quines accions podem fer les persones consumidores per a estalviar i reclamar els nostres drets.
Negociem? Alternatives als problemes de pagament d'una hipoteca
La crisi econ�mica actual ha ocasionat canvis dins d'una mateixa unitat familiar que posa en perill fer front al pagament de la quota hipotec�ria. Coneix les atlernatives als problemes de pagament d'una hipoteca.
Informa't abans de contractar un pr�stec hipotecari
Un pr�stec hipotecari �s un contracte mitjan�ant el qual una entitat banc�ria presta una quantitat de diners a canvi del comprom�s de tornar-li l'import m�s els interessos corresponents. Aquest fullet� et servir� per anar ben preparat i con�ixer qu� �s i qu� implica la seva contractaci�.
Ho cobreix l'asseguran�a?
Les assegurances cada cop ocupen una part m�s important en el pressupost familiar. Tanmateix, encara existeix molt desconeixement entorn d?aquestes, tant a l?hora de contractar-les, com en relaci� a les seves cobertures o l?anul�laci� de les mateixes. Informa't i coneix els teus drets!
Els teus primers poroductes bancaris. Coneix els teus drets i mou-te amb garanties!
"S�c Jove. Tinc il�lusions, idees i projectes que, sovint, requereixen una organitzaci� dels meus diners. Arriben llavors els primers contactes amb les entitats banc�ries i els primers productes tant per estalviar els diners que tinc com per demanar-ne si en necessito?. Aquest fullet� et servir� per anar ben preparat i con�ixer qu� �s i qu� implica cada producte; quins s�n els riscos i les condicions de la banca i esdevenir aix� una persona cr�tica i responsable amb els teus diners!
L'estalvi-inversi�. Coneix els teus drets per no caure al parany dels bancs!
Els productes financers s'han de comercialitzar amb informaci� clara, senzilla i transparent i de manera adequada al perfil de cada client o clienta. Per tal de no caure als paranys de la banca apr�n els principals trets de cada producte per esdevenir aix� una persona cr�tica i responsable amb els teus diners!
L'Econom�a familiar en situacions d'endeutament excessiu
Aquesta guia reflecteix el greu problema de sobreendeutament al que milers de fam�lies s'han d'enfrontar cada dia. Pret�n donar a con�ixer m�todes i pr�ctiques que facin que aquesta situaci� comenci a disminuir o almenys intentar evitar-la. S�piga com controlar despeses, conegui la seva situaci� financera real i els seus drets davant bancs, caixes i altres entitats.
AICEC-ADICAE Y LA LUCHA CONTRA EL SOBREENDEUDAMIENTO
Amb la pujada de l'Euribor fins al seu m�xim hist�ric i l'augment vertigin�s de l'atur, moltes fam�lies s'han vist for�ades a conviure amb el risc d'embargament dels seus habitatges. El sector m�s afectat a Catalunya va ser el de la immigraci�. Aquest d�ptic pret�n orientar i informar dels actuals recursos i mesures per afrontar aquesta situaci�, aix� com les principals reivindicacions de la nostra Plataforma Hipotec�ria.
Guia sobre Consum Financer
En les societats modernes, cada vegada m�s finan�ades i amb productes i serveis cada vegada m�s complexos, �s necessari prendre punts de refer�ncia per saber on podem col�locar amb seguretat els nostres recursos de la manera m�s productiva i m�s adequada a les nostres prefer�ncies i necessitats.
Documental ENDEUTATS
sobre la teranyina
CATALUNYA: Endeutats ens mostra, a trav�s d'un seguiment de quatre fam�lies de diferents nivell adquisitiu i proced�ncia, com el sobreendeutament ha afectat i afecta les seves vides.
Els principis b�sics per estalviar i invertir
CATALUNYA: Els constants problemes que han anat sorgint en l'�rea d'estalvi-inversi� en el nostre pa�s i la complexitat major d'aquest sector requereix cada vegada m�s d'una orientaci� i informaci� neutral per als consumidors de serveis i productes financers, encara m�s en els referents a estalvi-inversi�. AICEC-ADICAE garanteix aquesta informaci� als consumidors.
 
 
 
 
 
 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email