Dependències de Consum

Aquí trobarà algunes de les adreces de les Dependències de Consum existents dintre de la seva Comunitat Autònoma.


AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM

C/ Pamplona, 113
08018 BARCELONA
Telf.: 93 551 66 66
FAX: 93 551 65 17
consum@gencat.cat
URL: http://www.consum.cat

És un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d'Economia i Finances. Com a tal, té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat d'obrar per acomplir les seves finalitats. Té assignades totes les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de consum, que inclou, entre d’altres, la regulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris. Respon a l’objectiu principal de garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis.

L’Agència Catalana del Consum informa les persones consumidores a través de diferents vies: Atenció telefònica (Telèfon d’Atenció Ciutadana 012), Atenció telemàtica (via internet) i Atenció presencial.

L’Agència Catalana del Consum (ACC) ha impulsat la creació del Consell de les Persones Consumidores i Usuàries de Catalunya, òrgan de representació i consulta de les associacions de consumidors i té la representació institucional de les organitzacions de persones consumidores i usuàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions, entitats i organismes. forma part del Consell com a una de les associacions de consumidors més representatives de Catalunya.

 


Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMICs)

L'Omic és un servei municipal d'atenció directa i gratuïta al consumidor. Té com a finalitat proporcionar als ciutadans informació, orientació i formació en matèria de consum, així com també tramitar i gestionar queixes, reclamacions, denúncies dels consumidors i sol·licituds d'arbitratge. Realitzen tasques de mediació en conflictes entre el consumidor i els agents comercials.

A la província de Barcelona, hi ha la Xarxa Local de Consum, que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de Barcelona: és una agrupació voluntària de municipis, sense personalitat jurídica pròpia, constituïda en l’actualitat per 280 serveis de defensa del consumidor dels municipis de la província de Barcelona.

Podrà trobar totes les adreçes al següent enllaç:
http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/adreces_detall.jsp?id=1&idioma=1

 

Oficines Comarcals d'Informació al Consumidor (OCICs)

Les OCICs són organismes d'àmbit comarcal adscrites als Consells Comarcals per delegació o conveni. Poden exercir competències de consum: informen les persones consumidores sobre els seus drets i deures i tramiten les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol·licituds d'arbitratge. Així mateix, desenvolupen tasques de mediació per resoldre els conflictes entre consumidors i agents econòmics. Tenen un paper important en aquelles localitats que no disposen d'OMIC en el seu ajuntament.

Podrà trobar totes les adreçes al següent enllaç:
http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/adreces_detall.jsp?id=2&idioma=1

 


 

 
 
 
 
 
 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email