RECULL NORMATIU EN MATÈRIA DE CONSUM

 

CONSUM GENERAL

Codi de Consum de Catalunya:

NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA: Llei 22/2010, del 20 de juliol:
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5677/10196041.pdf

Estatut d´Autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya):
http://www.consum.cat/legislacio/LL_O_6_2006.pdf

Ordre TIC/385/2003, de 21 d´agost, per la qual s´estableixen normes adreçades a millorar la informació al consumidor en determinats contractes:
http://www.gencat.net/diari/3976/03253033.htm

Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l1-1990.html

Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina de mercat i Consum:
http://www.consum.cat/legislacio/D_206_1990_disciplina_mercat.pdf

AGENCIA CATALANA DEL CONSUM

Llei 9/2004 de 24 de desembre, de creació de la Agència Catalana del Consum:
http://www.upf.edu/sintesi/2004/ld9.htm

Decret 242/2005, de 8 de novembre, de desplegament e l'estructura de l'Agència Catalana del Consum:
http://www.upf.edu/sintesi/2005/dn242.htm

Decret 242/2005, de 8 de novembre, de desplegament de l'estructura de l'Agència Catalana del Consum (parcialment modificat per la disposició addicional onzena del Decret 566/2006, de 19 de desembre, i per la disposició addicional setena del Decret 194/2008, de 7 d'octubre):
http://www.consum.cat/legislacio/D_242_2005.pdf

Ordre ECF/188/2007, de 23 de maig, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de presentació de queixes, denúncies, reclamacions i consultes a l'Agència Catalana del Consum:
https://www.gencat.cat/diari/4902/07142187.htm

Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis:
http://www.consum.cat/legislacio/D_70_2003_reclamacions.pdf

Ordre TIC/385/2003, de 21 d´agost, per la qual s´estableixen normes adreçades a millorar la informació al consumidor en determinats contractes
http://www.gencat.net/diari/3976/03253033.htm

Decret 108/1997, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els òrgans competents en la imposició de sancions i altres mesures en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, i en l'adopció de mesures per garantir la seguretat dels productes destinats al mercat:
http://www.consum.cat/legislacio/D_108_1997.pdf

Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. (Correcció d'errades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 13 de juliol de 1994, núm. 1920, p. 4776):
http://www.consum.cat/legislacio/D_278_1993.pdf


CONSELL DE LES PERSONES CONSUMIDORES DE CATALUNYA

Decret 46/2005, de 22 de març, pel qual es crea el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya:
http://www.consum.cat/legislacio/D_46_2005.pdf


JUNTA ARBRITAL DE CONSUM

Decret 194/2000, de 29 de maig, pel qual s´estructura la Junta Arbitral de Consum de Catalunya:
http://www.gencat.net/diari/4507/05307158.htm

ASSOCAICIONS DE CONSUMIDORS

Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions:
http://www.consum.cat/legislacio/LL_7_1997.pdf

Decret 23/1998, de 4 de febrer, pel qual s'estableixen el règim de subvencions de les organitzacions de consumidors i usuaris així com els requisits de les organitzacions més representatives:
http://www.consumcat.net/legislacio/decret_23_1998.pdf

Decret 429/1983, de 18 d’octubre, pel qual es crea el Registre d’Organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya:
http://www.consum.cat/legislacio/D_429_1983.pdf

Ordre de 2 de desembre de 1983, per la qual es fixen els requisits a complir per les diferents organitzacions de consumidors i usuaris per a la seva inscripció al Registre d’organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya. (Correcció d'errades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 25 de maig de 1984, núm. 437, p. 1366):
http://www.consum.cat/legislacio/ordre_2_setembre_1983.pdf


CONSUM FINANCER

Decret 194/2008, de 7 d'octubre, de reestructuració parcial del Departament d'Economia i Finances:
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5232/08277054.pdf

 


PROTECCIÓ DE DADES

Recomanació1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que continguin dades de caràcter personal a través d'internet:
http://www.apd.cat/media/425.pdf

Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades:
http://www.consum.cat/legislacion/D48_2003.pdf

Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades:
http://www.gencat.cat/diari/3625/02107065.htm


HABITATGE

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge:
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5044/07361057.pdf

Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge (derogada per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge):
http://www.consum.cat/legislacio/LL_24_1991_habitatge.pdf

 
 
 
 
 
 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email