Com associació de consumidors, pretenem compensar la gran diferència que existeix entre el ciutadà i les grans entitats financeres, cada vegada més allunyades dels interessos dels usuaris. El nostre objectiu és aconseguir una societat més justa des de l'àmbit del consum financer, millorant la informació i les relacions entre empreses financeres i els consumidors.

UNITS SOM MÉS FORTS, ASSOCIA'T I GUANYARÀS !!

 
AICEC-ADICAE vigilarà activament la comercialització massiva que es pretén fer de les hipoteques inverses

L'associació recorda a les persones consumidores que abans de signar un producte a llarg termini és convenient l'assessorament especialitzat i independent.


Aicec-Adicae estarà vigilant respecte a la comercialització massiva que pretén la «joint venture» formada pel Banc Santander i l'asseguradora Mapfre després de ser atorgats amb llum verda per a aquestes vendes per part del Ministeri d'Economia. Per descomptat, en cas que els serveis jurídics de l'associació detectin irregularitats en la contractació, ho posaran en coneixement dels òrgans competents.


Referent a això, l'associació no es quedarà de braços plegats veient com es “col·loca” un producte financer com la hipoteca inversa que és, sens dubte, un «win-win» per a la banca i, per tant, un producte molt dolent i perillós en quant rendibilitat i a més suposa un risc per a les persones consumidores de més edat.


Cal recordar que la hipoteca inversa no deixa de ser un crèdit amb garantia hipotecària per a majors de 65 anys amb habitatge en propietat, cosa que el compleixen gairebé un 90% dels consumidors sènior del nostre país. La trampa consisteix en que, a diferència de la hipoteca tradicional, en aquest cas és el banc el que, després d'una taxació a la baixa de l'habitatge, ofereix una renda mensual al propietari durant un nombre d'anys, després dels quals ell o els seus hereus han de tornar amb elevats interessos el que ha rebut el titular si volen recuperar l'habitatge. En cas contrari, l'habitatge s'executa i se subhasta.


El «win-win» de la banca resulta evident: si el client o els seus descendents opten per tornar allò rebut, el banc guanya els interessos (que superen, de molt, els d'una hipoteca tradicional). Si no ho fan, el banc es queda l'habitatge que va taxar per sota del preu al seu moment, i els hereus sense res, fins i tot, sense part de l'herència si la subhasta de l'habitatge no satisfà el deute. Es ven com un producte “fantàstic”, malgrat que l'usuari pagui tres vegades més d’interessos: en formalitzar la hipoteca, en el transcurs del pagament, i el que es veuen obligats a pagar els hereus per recuperar l'immoble.


Per tot això, Aicec-Adicae vigilarà que la comercialització d'aquests productes complexos es faci sense clàusules abusives, de forma transparent amb informació suficient i necessària per al consumidor i informarà d'alternatives potser menys perjudicials per rendibilitzar l'habitatge, com ara la venda i la compra d’una altra més barata o explorar la venda de la nua propietat.


 

 
Situació actual dels índexs de referència dels préstecs hipotecaris (IRPH)

El dijous dia 20 de juliol, va tenir lloc a la seu de Barcelona, la reunió informativa sobre la situació actual dels índexs de referència dels préstecs hipotecaris, el famós IRPH.


La sessió es va dividir en dues parts, en la primera part, es va fer un resum en forma de cronologia per a recordar tots els passos i situacions per les quals ha anat passant el procés. En la segona part de la xerrada, es va abordar la resposta que ofereix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en el qual, indica que les institucions financeres han de facilitar als prestataris la informació suficient perquè es puguin prendre decisions fundades i prudents. Pel tant, es pot considerar que hi ha una manca de transparència i d'informació, sempre que hi hagi hagut una mala praxis bancària.


 


Des de l’associació valorem positivament aquesta sentència.

 
AICEC-ADICAE en defensa dels usuaris davant els abusos de les entitats bancàries. Comissions per a retirada d'efectiu en el servei de finestreta.
imagen

AICEC-ADICAE lluita contra les desigualtats, les injustícies i els abusos de poder que executen les entitats financeres front als seus clients.

Com associació de consumidors tenim l’objectiu de lluitar per defensar la transparència i les bones pràctiques en les operacions bancaries.

Arrel de la exponent crescuda de la digitalització, amb objectius com, treure paper o orientar als clients a la operativa digital, les entitats bancaries van començar a cobrar comissions per a la retirada d’efectiu en el servei de finestreta. Aquest fet a accentuat la exclusió financera i digital, està deteriorant l’atenció als clients i està provocant desatenció bancaria. Les entitats no haurien de cobrar cap mena de comissió per realitzar gestions ja que, aquest servei es troba integrat en el servei de manteniment de comptes bancaris.

Primer de tot, el servei de finestreta és un servei que proporcionen els bancs on el client de l’entitat pot concertar una cita per a un «face to face» amb l’operari bancari amb la finalitat de realitzar transferències i traspassos, pagament de rebuts no domiciliats i petició d’extractes o informació contractual sobre alguns productes que el client hagi suscit amb la entitat. En definitiva, diferents operacions o dubtes que tingui el client de l’entitat. En aquest sentit les entitats no haurien de cobrar cap mena de comissió per a realitzar dites gestions ja que, aquest servei es troba integrat en el servei de manteniment de comptes bancaris.

Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, el mateix Banc d'Espanya pronuncia que la conducta més acord a les millors pràctiques bancàries exigiria que aquestes posin a disposició dels titulars del compte, al menys, un mitjà gratuït, accessible i segur per a la disposició en efectiu dels fons existents en els ja citats. De no ser així la entitat s’estaria allunyant de les bones pràctiques presumibles de grans financeres. També, de procedir d’altra manera s’estaria cobrant, no per la concreta prestació d’un servei d’una determinada forma i efecte, sinó per la retirada en general de l’efectiu de comptes.

De fet,  BBVA i CaixaBank han estat objecte d'atenció recentment a causa de la seva política de cobrar 2 euros als seus clients cada vegada que retiren diners en una sucursal fent us del servei de finestreta, exercint un ús abusiu davant els seus clients. AICEC-ADICAE recorda que, tot i que les entitats tenen llibertat de fixar les comissions que considerin adients pels seus serveis, existeixen límits.

Els serveis financers son serveis bàsics, per tant, tothom ha de tenir accés, en aquest cas, el banc d'Espanya informa que les entitats bancaries haurien de posar a disposició  dels titulars del compte, al menys,  un mitjà gratuït, accessible i segur per a la disposició en efectiu dels fons existents.  De no ser així la entitat s’estaria allunyant de les bones pràctiques presumibles. 

Per tant, es posicionen amb la idea de que el client i usuari no a de fer front a aquestes comissions, a més, el fet de que aquest servei no sigui gratuït pot tenir un impacte negatiu en certs col·lectius que no disposen d’aquest mitjà gratuït del que ha de disposar l’entitat bancària.

AICEC-ADICAE reivindica que la imposició de cobrament en finestreta per realitzar qualsevol gestió, no s'hauria d'haver portat a termini ja que, per un costat, manca de transparència i es una mala pràctica i per una altra, fomenta la desatenció bancària i augmenta la discriminació davant un sector de la ciutadania que no disposa dels recursos suficients per poder realitzar operacions per una altra via de forma gratuïta accessible i segura.

Per a entrevistes o qualsevol qüestió vinculada a la nota de premsa poden contactar amb el telèfon 685 919 242 o bé a través de l'email comunicaciocat@adicae.net

 
El Banc Central Europeu puja el Tipus d'Interès
imagen

A causa de la pujada de preus de béns i serveis, més del 25% dels ciutadans asseguren que no poden fer front a les seves despeses econòmiques i augmenta la seva preocupació per un futur incert.

Efecte coet, efecte ploma

Aquesta pujada exponencial dels preus, coneguda col·loquialment com a efecte coet es rep amb resignació però canvia a empipament i frustració quan es parla de baixada de preus i triga molt temps a arribar al consumidor, la qual cosa també es coneix com a efecte ploma.

La decisió del Banc Central Europeu de pujar el tipus d'interès al 4% ho situa per primera vegada en nivells de 2008 i, les previsions no són falagueres, ja que es preveu una nova pujada. Això es fa, així ho manifesten per a reduir l'índex de Preus al Consum (IPC) General, més o menys controlat, no obstant això queda per controlar l'IPC Subjacent.

El tipus de l'interès del BCE afecta a l'Euribor, l'indicador més habitual en les transaccions bancàries a 12 mesos, que és l'índex utilitzat per als tipus variables de les hipoteques. I tot això està condicionat a la moderació dels preus de consum.

Les noves decisions, juntament amb l'elevat preu del lloguer ha deixat definitivament exclosos de l'habitatge als joves que es veuen impossibilitats de complir amb els ràtios de solvència per a accedir a la compra i no disposar d'estalvis per a aportar fiances en contractes de lloguer.

Mesures per a millorar l'economia familiar

Aquesta situació obliga els consumidors a planificar el seu consum especialment en el que afecta les despeses no essencials, per exemple en el finançament de despeses vacacionals i oci, especialment tenint en compte que les despeses d'alimentació i els de l'energia es mantindran alts.

S'ha de millorar l'Educació Financera de les famílies i dels joves per a evitar el sobreendeutament, per a això AICEC-ADICAE compta amb recursos que els poden ajudar, també en la reestructuració i reclamacions de deutes.

Així mateix, hem de promoure una revisió dels Codis de Bones Pràctiques, perquè cap deutor hipotecari pugui veure exposada el seu habitatge principal, ja que en aquest moment són més les famílies que queden excloses que les que poden acollir-se.

 

- Publicació al diari de Poble-sec, Zona Sec.

 
El Codi de Bones Pràctiques i l'aval del Govern, nous apòsits a l'habitatge
imagen

La dues cares sobre les mesures del Govern davant l'habitatge


AICEC-ADICAE considera que el Govern ha cedit una vegada més a les pretensions de la banca facilitant un aval del 20% als joves que contractin una hipoteca, defensa que la mesura suposarà un major risc de sobreendeutament i l'augment del preu de l'habitatge.

 

L'associació aposta per l'ampliació del percentatge de sòl públic destinat a la construcció d'habitatges socials i millores en el bo de lloguer jove amb mesures que ajudin a prevenir l'alça dels preus dels arrendadors.

 

Recentment el Consell de ministres va aprovar un sistema d'avals per a facilitar l'accés a préstecs hipotecaris a jovesi famílies amb menors a càrrec amb l'objectiu d'ajudar a usuaris que, per la seva situació econòmica, presentin majors dificultats per a accedir a l'habitatge.

 

AICEC-ADICAE sempre ha considerat convenient disposar d'un 20% de l'import de l'operació per a poder fer front a situacionssobrevingudes, per això en aquest cas, considerem que aquesta proposta és un «caramel enverinat» encara que s'estigui presentant com una mesura d’accès a l'habitatge en propietat per als joves.

 

D'altra banda, la proposta pot servir d'excusa per a mantenir alts els preus de l'habitatge ja que, al ser joves, se'ls concedirà el préstec al complet i a més tindran l'aval de l'Estat, tot això, suposa de nou un doble negoci per a la banca.  

 

Aquesta mesura deixa enrere a altres consumidors hipotecaris que tenen dificultats amb el pagament de la hipoteca, ja que el Codi de Bones Pràctiques no està resolent la situació i només condueix als usuaris a ampliar els terminis del préstec i a destinar més diners en concepte d'interessos.

 

L'associació també advoca per la implantació d'un bo jove de lloguer més ambiciós. En el qual, es necessita incloure mesures concretes que previnguin l'alça dels preus dels arrendadors beneficiant-se de les ajudes públiques que puguin tenir els joves que accedeixin als arrendaments.

 

- Publicació al diari del Poble-sec, Zona Sec.

 
Consultar l'arxiu amb totes les notícies


 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email