AICEC-ADICAE ADVERTEIX SOBRE UNA INCORRECTA LEGISLACIÓ DELS PLANS DE PENSIONS, QUE POT PERJUDICAR ALS CONSUMIDORS EN EL PRESENT ESTAT D,ALARMA
imagen

 

- L'associació adverteix que està en mans de les entitats financeres que les persones usuàries d'aquests, puguin percebre els seus drets i beneficiar-se  

 

En el Reial decret llei 11/2020 publicat recentment sobre noves mesures per a combatre el virus COVID-19, s'han inclòs tres supòsits excepcionals que permeten als partícips de plans de pensions especialment afectats per la situació actual, percebre amb una quantia limitada els seus drets consolidats durant un període de 6 mesos -fins al 14 de setembre d'enguany- sempre que es trobin en uns supòsits taxats.

El límit màxim del rescat no ha de superar els salaris no percebuts mentre es mantingui la vigència del ERTE, o els ingressos deixats de percebre durant la situació de crisi en cas de treballar per compte propi.

La norma estatal sobre plans de pensions no precisa com acreditar el fet de trobar-se en les situacions previstes, ni tampoc com calcular l'import màxim que es pot rescatar en cada cas.  

A dia d’avui, no s’està desenvolupant aquesta norma, ni tampoc s'ha realitzat cap comunicat per part d'organismes oficials que serveixi de guia i orientació, per la qual cosa el consumidor haurà de consultar a través de la seva entitat financera o comercialitzadora com tramitar-lo, que documentació ha d'aportar i quines quantitats li poden correspondre. És a dir, que s'haurà de validar i tractar cada cas individualment amb l'entitat financera.

Us aportem els supòsits que permeten el rescat de plans de pensions, l'import màxim que es pot sol·licitar, i de manera orientativa, una idea sobre com es podrien acreditar totes dues circumstàncies. En qualsevol cas, serà l'entitat financera sobre la base dels seus propis criteris qui determinarà quina documentació o justificants es necessiten per a executar-lo;

1) Trobar-se en situació legal de desocupació a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació derivada de l’actual situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Podrà percebre els salaris deixats de percebre durant la vigència del ERTE.

El partícip podrà aportar el document que acrediti estar afectat per ERTE, l'última nòmina i el justificant del cobrament de la prestació per desocupació -havent d'acreditar aquesta situació mensualment-.

2) Ser empresari titular d'establiments on l'obertura al públic s'hagi suspès a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma. Podrà percebre els ingressos nets estimats deixats de percebre mentre es mantingui el seu establiment tancat al públic o en inactiu.

Haurà d'aportar documentació que acrediti la titularitat de l'establiment (llicència d'activitat, rebut de l'IAE, etc.) i estimació de pèrdues (últim IRPF, declaracions d'IVA, etc.).

3) Ser treballador per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i que hagin cessat la seva activitat a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Podrà percebre els ingressos nets estimats deixats de percebre per aquesta situació.

Haurà d'aportar documentació que acrediti ser autònom de sector afectat (certificació o rebut Seguretat Social o Mutualitat, IAE, etc.) i estimació de pèrdues (últim IRPF, declaracions d'IVA, etc.).

Aquests supòsits no estan prevists en els butlletins d'adhesió actuals dels partícips. Desconeixem si aquest nou supòsit de liquiditat serà comunicat per les totes les comercialitzadores o financeres de manera proactiva als seus partícips, ni tampoc si se'ls explicarà com sol·licitar-lo o resoldre'l.

Com a Associació de persones consumidors, reclamem una correcta legislació i que es realitzi una regulació d'urgència, per a defensar els drets de les persones usuàries i no deixar en mans de les entitats privades el criteri, ja que això pot provocar situacions d'indefensió i possibles abusos. També creiem necessària aquesta legislació per tal d’unificar criteris i evitar diferències entre comercialitzadores i aconseguir així que tots els consumidors es beneficiïn per igual.

 

 Des d' volem que participis en la teva defensa i en la defensa organitzada de tots els consumidors. Com més siguem, amb més força defensarem els nostres drets! Contacta amb nosaltres i envia'ns un e-mail amb les teves propostes de participació.

31-05-2024 SABADELL TALLERES PRÁCTICOS
Taller práctico para abordar diferentes situaciones de sobreendeudamiento y de como evitarlo y gestionarlo

31-05-2024 BARCELONA TALLERES FORMATIVOS
Taller de ahorro e inversión para obtener una visión clara y práctica sobre cómo gestionar tus activos y pasivos.

en imatges

Últimes fotos de la galeria

Calendari d'activitats al gener
Nou programa d'Alfabetització Digital
Bon Nadal i pròsper any nou a tots els nostres socis i sòcies
Jornada sobre el crèdit
Celebració de la nostra tradicional Copa de Cava
Jornada el Crèdit a debat

Actualment hi ha 289 fotografies a la Galeria d'Imatges.

Accedir a la Galeria d'Imatges

Segueix l'actualitat i participa en les nostres xarxes socials

Serveis de l'Associació

Asesoría on-line

Assessoria d'
Faci les seves consultes a través de correu electrònic amb total confidencialitat al nostre equip d'assessors i rebi resposta en un temps rècord.

ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email